Jak na stížnosti

post-1019770_960_720Za stížnost považujeme podněty či připomínky ke kvalitě, způsobu nebo formě, jakým je sociální služba poskytována. Stížnost může podat uživatel služby, zaměstnanec a kterákoliv osoba z řad veřejnosti. Každému stěžovateli garantujeme spravedlivé a bezpečné prošetření stížnosti

FORMY PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Stížnost můžete podat:

  • ústně osobně či telefonicky na telefonním čísle organizace: +420 318 654 701 v pracovních dnech od 7,30 do 16,00 hod
  • písemně vhozením do označené schránky v pracovní době organizace ( od 7:30 do 16:00), dále emailem na emailovou adresu organizace: kancelar@alkaops.cz, nebo dopisem sepsaná vlastní formou a zaslána na adresu organizace: Alka, o. p. s., Podbrdská 269, 26101
  • anonymně vhozením do schránky v pracovní době organizace (od 7,30 do16,00 hod.) nebo běžným dopisem.

Schránky na stížnosti jsou umístěny v obou patrech organizace a označeny nápisem „Podněty ke zlepšení, hoď sem!“ Jsou kontrolovány a vybírány v pravidelných intervalech.

ŘEŠENÍ STÍŽNOSTI

Stížnost je v co nejkratší době předána ředitelce organizace, která kdo se má řešením stížnosti zabývat. Kompetentní osoba stížnost objektivně prošetří a sjedná nápravná opatření. O výsledku šetření stěžovatele informujeme vždy písemně. Při anonymní stížnosti je závěr šetření zpřístupněn na nástěnkách v přízemí a v prvním patře organizace. U uživatelů, kteří nejsou schopni podat stížnost, jsme povinni se  se pravidelně doptávat na to, zda jsou s poskytovanou službou spokojeni. Stížnosti na kvalitu a způsob poskytované služby pravidelně vyhodnocujeme a výstupy jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb. Všechny stížnosti evidujeme a evidenci vede ředitelka organizace.

LHŮTA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI

Stížnost vyřídíme do 30 dní od jejího přijetí. Pokud budeme delší dobu,  vždy o tom stěžovatele budeme písemně informovat. Za včasné vyřízení stížnosti i za její odpověď zodpovídá ředitelka.

V případě, že stěžovatel nebude spokojen s vyřízením jeho stížnosti, může se obrátit na nadřízený či nezávislý orgán:

  • Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00, Praha-Smíchov, tel:+ 420 257 221 141
  • MPSV ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01, tel: +420 221 921 111
  • Veřejný ochránce práv, Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39, Brno, 602 00, tel: + 420 542 542 111
Nahoru