Sociální rehabilitace

P1190253

Posláním služby je podporovat uživatele v rozvoji jeho schopností a dovedností, a tím přispívat k co největší míře sociálního začlenění.

Při poskytování služby se řídíme těmito zásadami:

  • Ochrana lidské důstojnost
  • Dodržování lidských práv a základních svobod
  • Nestranný a nezávislý přístup k uživatelům
  • Diskrétnost- pracovníci dodržují povinnost mlčenlivosti
  • Respektování rozhodnutí uživatele služby
  • Adresnost a odbornost poskytované služby

Cílem služby sociální rehabilitace je maximální možná soběstačnost a samostatnost uživatele a jeho začlenění do běžné společnosti. Účelem sociální rehabilitace je nabídnout uživateli spolupráci a možnost nácviku činností, které potřebuje k sociálnímu začlenění, nebo realizaci nácviků potřebných pro udržení již získaných dovedností.

Sociální rehabilitace je určena lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 64 let (od 1.1.2020), kteří z důvodů svého postižení potřebují pomoc a podporu při rozvinutí svých schopností, dovedností a životních návyků. Osvojení si specifických schopností, dovedností a návyků vede k maximální možné soběstačnosti a samostatnosti a začlenění člověka do běžné společnosti.

Uživatelům služby jsou za účelem dosahování cíle v rámci služby sociální rehabilitace nabízeny pracovníkem níže popsané činnosti, které jsou vymezeny zákonem a vyhláškou.

  • Nácviky dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny, péče o domácnost a zahradu, hospodaření s penězi, plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit, nácvik pracovních činností
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím ( zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím, chování v různých společenských situacích, zjišťování, vyhledávání a zpracování informací, cestování hromadnými dopravními prostředky)
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění, získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění, získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Služba sociální rehabilitace probíhá  v nácvikových místnostech pro sociální rehabilitaci, v nácvikovém kiosku, na nácvikové zahradě na Svaté hoře, v  přirozeném prostředí klienta, na pracovišti klienta.

Služba je poskytována ambulantní formou, kdy uživatel dochází do naší organizace a terénní, kdy nácviky probíhají v domácím a přirozeném prostředí uživatele.

Provozní doba služby je pondělí až pátek od 7:30 – 16:00

Služba je poskytována zdarma.

Máte- li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí sociální služby nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.

Logo OPZ

Tato služba je finančně podpořena z projektu:

Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II

reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

Cílem této podpory je zajistit víceleté financování sociální služby sociální rehabilitace, které by mělo vést ke kvalitním, dostupným a efektivním sociálním službám na území SK. Projekt je financován z ESF, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Středočeského kraje. Realizátorem projektu je Středočeský kraj.

Nahoru