Jak na stížnosti

Jak na stížnosti ALKAZa stížnost lze považovat podněty či připomínky ke kvalitě, způsobu nebo formě poskytování sociální služby.  Stížnost může podat uživatel služby, zaměstnanec a kterákoliv osoba z řad veřejnosti. Každému stěžovateli garantujeme spravedlivé a bezpečné prošetření stížnosti.

FORMY PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Stížnost můžete podat:

ústní formou: osobně nebo telefonicky na telefonním čísle organizace: +420 318 654 701 v pracovních dnech od 7,30 do 16,00 hod

písemnou formou: zápisem stížnosti, a poté vhozením do označené schránky v pracovní době organizace (od 7:30 do 16:00), dále e-mailem na e-mailovou adresu organizace: 68AmV-5jVX~k295g_lkmb, nebo dopisem sepsaná vlastní formou a zaslána na adresu organizace: Alka, o. p. s., Podbrdská 269, 26101

anonymní formou: vhozením do schránky v pracovní době organizace (od 7,30 do16,00 hod.) nebo běžným dopisem na adresu organizace: Alka, o. p. s., Podbrdská 269, 26101

Schránky na stížnosti jsou umístěny v obou patrech organizace a označeny nápisem „Podněty ke zlepšení, hoď sem!“ Jsou kontrolovány a vybírány v pravidelných intervalech.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI

Pracovník, který stížnost obdrží, bezodkladně informuje ředitelku, která určí kompetentní osobu k jejímu vyřizování. Kompetentní osoba stížnost objektivně prošetří a sjedná nápravná opatření. O výsledku šetření stěžovatele informujeme vždy písemně. Při anonymní stížnosti je závěr šetření zpřístupněn na nástěnkách v přízemí a v prvním patře organizace. U uživatelů, kteří nejsou schopni podat stížnost, jsme povinni se pravidelně doptávat na to, zda jsou s kvalitou poskytované služby spokojeni. Stížnosti na kvalitu a způsob poskytované služby pravidelně vyhodnocujeme a výstupy používáme jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb. Všechny stížnosti evidujeme a evidenci vede ředitelka organizace.

LHŮTA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI

Lhůta pro vyřízení stížnosti je maximálně 30 dní od přijetí stížnosti. Pokud potřebujme na vyřízení stížnosti delší dobu, vždy o této náhradní lhůtě stěžovatele informujeme.

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením stížnosti u Poskytovatele, můžete se obrátit na:

Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha-Smíchov tel: + 420 257 221 141

Veřejný ochránce práv, Kancelář Veřejného ochránce práv,  Údolní 39, Brno, 602 00 tel: + 420 542 542 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01,  tel: +420 221 921 111

Nahoru