Jak na stížnosti

Za stížnost lze považovat podněty či připomínky ke kvalitě, způsobu nebo formě poskytování sociální služby.  Stížnost může podat uživatel služby, zaměstnanec a kterákoliv osoba z řad veřejnosti. Každému stěžovateli garantujeme spravedlivé a bezpečné prošetření stížnosti.

FORMY PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Stížnost můžete podat:

ústní formou: osobně na adrese Podbrdská 269, 261 01 Příbram, nebo telefonicky na tel.: +420 318 654 701 v pracovních dnech od 7:30 do 16:00

písemnou formou: zápisem stížnosti, a poté vhozením do označené schránky v pracovní době organizace od 7:30 do 16:00, dále lze stížnost podat na e-mailovou adresu organizace: kancelar@alkaops.cz, nebo dopisem, kdy je stížnost sepsaná vlastní formou
a zaslána na adresu organizace: ALKA, o. p. s., Podbrdská 269, 261 01 Příbram V - Zdaboř

anonymní formou: vhozením do schránky v pracovní době organizace od 7:30 do16:00 nebo běžným dopisem na adresu organizace: ALKA, o. p. s., Podbrdská 269, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Schránky na stížnosti jsou umístěny v obou patrech organizace a jsou označeny nápisem „Podněty ke zlepšení, hoď sem!“. Schránky jsou kontrolovány a vybírány v pravidelných intervalech.

VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI

Pracovník, který stížnost obdrží, bezodkladně informuje ředitelku, která určí kompetentní osobu k jejímu vyřizování. Kompetentní osoba stížnost objektivně prošetří a sjedná nápravná opatření. O výsledku šetření stěžovatele informujeme vždy písemně. Při anonymní stížnosti je závěr šetření zpřístupněn na nástěnkách v přízemí a v prvním patře organizace. U uživatelů, kteří nejsou schopni podat stížnost, jsme povinni se pravidelně doptávat na to, zda jsou s kvalitou poskytované služby spokojeni. Stížnosti na kvalitu a způsob poskytované služby pravidelně vyhodnocujeme a výstupy používáme jako nástroj zvyšování kvality sociálních služeb. Všechny stížnosti evidujeme a evidenci vede ředitelka organizace.

LHŮTA PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTI

Lhůta pro vyřízení stížnosti je maximálně 30 dní od přijetí stížnosti. Pokud potřebujme na vyřízení stížnosti delší dobu, vždy o této náhradní lhůtě stěžovatele informujeme.

 

V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením stížnosti u poskytovatele, můžete se obrátit na:

Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00 Praha-Smíchov tel.: + 420 257 221 141

Veřejný ochránce práv, Kancelář Veřejného ochránce práv,  Údolní 39, Brno, 602 00 tel.: + 420 542 542 111

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1/376, Praha 2, 128 01,  tel.: +420 221 921 111