Darujte

Image-1

Jsme nestátní nezisková organizace a naše financování je vícezdrojové. Nejvýznamnější část rozpočtu naší organizace tvoří dotace na sociální služby, kterou poskytuje Středočeský kraj. Dofinancování pak skládáme z prostředků veřejných i neveřejných. Veřejné prostředky získáváme z příspěvků, dotací a darů měst a obcí, v případě fyzioterapeutické péče pak z prostředků zdravotních pojišťoven. Významná část příspěvků přichází do našeho rozpočtu z prostředků neveřejných, zejména od nadací
a nadačních fondů, a dále od firemních a soukromých dárců. Jsme rádi za veškerou podporu a děkujeme za každý příspěvek.

Podpořit nás můžete několika způsoby:

zasláním libovolné částky na náš účet vedený u GE Money Bank

Image-1

179 304 855/0600

složením libovolné částky v hotovosti v kanceláři ekonomického oddělení

darováním věcného daru

nákupem online ve vybraných eshopech přes www.givt.cz

přispěním libovolné částky na konkrétní veřejné sbírky

partnerství / spolupráce

dobrovolnickou činností

Daňové zvýhodnění dárců

Poskytnuté dary si mohou dárci odečíst od daňového základu. Mohou si tak snížit svoji daňovou povinnost. Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě nepeněžního daru je nutné dar ocenit.

Fyzické osoby

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy,  pokud jejich úhrnná hodnota ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze za období leden-prosinec odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání.
Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v ročním zúčtování provedeném zaměstnavatelem.

Právnické osoby

U právnických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud hodnota jednoho daru (nebo všech darů jedné organizaci) činí alespoň 2000 Kč za kalendářní rok.

V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou. Z podpisu darovací smlouvy mohou vyplývat i závazky pro obdarovaného (vyúčtování aj.).