Zájemce o sociální službu

JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Pokud máte zájem o sociální služby, či jen o informace o jejich zajištění, cenách apod., přejděte přímo na záložky se sociálními službami, popř. kontaktujte vedoucí sociálních služeb. Máte- li zájem o naši službu, můžete využít FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.

Postup pro jednání se zájemcem o službu je vždy individuální.

Snažíme se, aby případně došlo k informativní schůzce. Při informativní schůzce sociální pracovník zjišťuje očekávání a předběžné cíle zájemce a předává informační leták služby.

Jednání probíhá v sídle organizace ALKA, o.p.s. na adrese Podbrdská 269, Příbram. Po vzájemné dohodě je možné jednání provést v domácím či jiném, pro zájemce přirozeném, prostředí.

Jednání se zájemcem o sociální službu je vždy přítomen zájemce a sociální pracovník. V případě potřeby, nebo přání zájemce, může být přítomen i zákonný zástupce/opatrovník. Sociální pracovník vede se zájemcem rozhovor, při kterém mu představí službu a vysvětlí podmínky, principy a cíle služby. Dále zájemce informuje o formách poskytované služby, místě a čase, kde je služba poskytována, o nabídce a cenách fakultativních služeb.

Sociální pracovník během rozhovoru zjišťuje, jak se zájemce o sociální službě dozvěděl, jeho nepříznivou sociální situaci, osobní cíle, očekávání, potřeby, možnosti, přirozené zdroje a překážky, rizika a omezení zájemce. Sociální pracovník také zjišťuje, zda zájemce spadá do okruhu osob poskytované služby.  V případě, že zájemce spadá do okruhu osob, kterým je služba poskytována, domlouvá sociální pracovník se zájemcem osobní cíle a kroky, které povedou k dosažení cíle a rozsah poskytované služby. Pokud nespadá do okruhu osob, je postupováno dle pravidel pro odmítnutí zájemce.

Zájemce je dále informován o tom, že pro zahájení poskytování služby je nutné podepsat smlouvu o poskytování služby. V případě, že je např. zájemce omezen ve svéprávnosti, zjišťuje sociální pracovník míru omezení, domlouvá podmínky podpisu smlouvy, zda bude smlouvu podepisovat také opatrovník, či jiný zástupce. Sociální pracovník také informuje zájemce, případně opatrovníka, že k podpisu smlouvy je nutné doložit kopii Listiny o jmenování opatrovníka včetně rozsahu omezení zájemce. Pokud je smlouva uzavírána se zájemcem, který není plnoletý, je o smlouvě informován také zákonný zástupce, který smlouvu podepisuje spolu se zájemcem o sociální službu.

Zájemce při jednání o sociální službu obdrží smlouvu a další podklady k prostudování.

PRAVIDLA POSTUPU PŘI ODMÍTNUTÍ ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb pouze ze zákonných důvodů, viz. zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., §. 91, odst. 3. Tedy pokud poskytovatel:

  1. neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb;
  2. nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá;
  3. zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové odlehčovací služby, vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví prováděcí právní předpis;
  4. osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

V případě nedostatečné kapacity jsou zájemci o službu nabídnuty jiné sociální služby či kontakty na další instituce. Sociální pracovník se se zájemcem domluví na tom, zda ho může telefonicky či jinak oslovit, až se kapacita služby uvolní.

Analogicky, tedy předáním kontaktů zájemci je postupováno i v ostatních případech, pro které byl zájemce odmítnut.