Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Posláním služby je podporovat osoby se zdravotním postižením v udržení, rozvoji a získání sociálních dovedností a schopností činnostmi, které souvisejí s aktivním a smysluplným trávením volného času, navazováním a udržováním společenských vztahů a usilovat o maximální míru jejich sociálního začlenění.

SAS1

Sociálně aktivizační služby poskytujeme osobám s tělesným, mentálním a kombinovaným (tělesné a mentální) postižením ve věku od 15 let a výše, které vzhledem ke svému zdravotnímu postižení, snížené soběstačnosti, nebo ohrožení sociálním vyloučením, potřebují podporu při rozvoji a posilování schopností a dovedností nezbytných pro soběstačný život a začlenění se do běžné společnosti.

Hlavním cílem služby je udržet či rozvíjet sociální dovednosti a komunikační schopnosti klienta, které souvisí s aktivním trávením volného času a zapojením se do běžné společnosti, a tím maximální měrou předcházet sociálnímu vyloučení.  Klademe důraz na  motivaci, aktivizaci a podporu klienta prostřednictvím aktivizačních a socioterapeutických činností, které potřebuje k maximální možné míře sociálního začlenění. Podporujeme klienta v rozvoji jeho zájmů, posílení komunikačních, osobních a sociálních dovedností, vyjádření vlastních názorů a v smysluplném trávení volného času.

Základní činnosti poskytované v sociálně aktivizační službě:

  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Doba poskytování:

  • Ambulantní i terénní forma sociálně aktivizačních služeb je poskytována v pracovních dnech pondělí až pátek, v čase od 7:30 do 16:00 hodin.

Případné změny v čase jsou řešeny individuálně.

Službu lze poskytovat individuálně, ale i skupinově vždy s ohledem na specifika a individuální potřeby každého klienta.

Služba je poskytována bezúhradově.

Klienti mohou využívat fakultativní činnosti za úhradu dle ceníku: Ceník_fakultativní činnosti od 1. 2. 2024

Máte-li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí sociální služby nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.