Sociální rehabilitace

Posláním služby sociální rehabilitace je podporovat osoby se zdravotním postižením v rozvoji jejich schopností a dovedností, a tím přispívat k co největší míře sociálního začlenění.

DSC_2923

Službu poskytujeme lidem s tělesným, mentálním a kombinovaným (tělesné a mentální) postižením ve věku od 13 - 80 let, kteří z důvodu svého postižení potřebují pomoc a podporu při rozvinutí a posilování svých schopností, dovedností a životních návyků.

Cílem služby sociální rehabilitace je to, že si klient osvojí, posílí a nacvičí činnosti a dovednosti, které povedou k jeho maximální možné soběstačnosti a samostatnosti a jeho začlenění do běžné společnosti.

Klientům služby jsou za účelem dosahování cíle v rámci sociální rehabilitace nabízeny níže popsané činnosti, které jsou vymezeny zákonem a vyhláškou.

  • Nácviky dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování (nácvik vhodného oblékání, osobní hygieny, péče o domácnost a zahradu; hospodaření s penězi; plánování a uspořádání pracovních, domácích a zájmových aktivit; nácvik pracovních činností; získávání dovedností potřebných k úředním úkonům; nácvik samostatného pohybu včetně orientace)
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zapojení do zájmových aktivit, získávání nových přátel a udržování kontaktu se společenským prostředím; chování v různých společenských situacích; zjišťování, vyhledávání a zpracování informací; nácvik cestování hromadnými dopravními prostředky; doprovázení při vyřizování osobních záležitostí včetně doprovodu zpět; běžné a alternativní způsoby komunikace)
  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností; aktivizace duševních funkcí; vytvoření nebo upřesnění představy o pracovním uplatnění; získávání dovedností potřebných pro pracovní uplatnění; získávání, rozvíjení a upevňování pracovních návyků, dovedností a kontaktů; základy práce s počítačem)
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (obstarávání osobních záležitostí; aktivní podpora při vyhledávání pracovního místa, místa pro pracovní praxi, terapii nebo odborný výcvik, místa pro pracovní rehabilitaci; informační servis a zprostředkovávání služeb)

 

V rámci služby sociální rehabilitace nabízíme klientům programy Základy finanční gramotnosti a Bezpečně na internetu.

 

Základy finanční gramotnosti

Bezpečně na internetu

 

 

Služba sociální rehabilitace probíhá v Alce v nácvikových místnostech pro sociální rehabilitaci, ve cvičném bytě, v nácvikovém kiosku, na nácvikové zahradě, v domácím a přirozeném prostředí klienta i na pracovišti klienta.

Služba je poskytována ambulantní formou, kdy klient dochází do naší organizace, nebo do nácvikového bytu v domově s pečovatelskou službou na adrese Hradební 69, Příbram 1, a terénní formou, kdy nácviky probíhají v domácím a přirozeném prostředí klienta, na nácvikové zahradě, případně na pracovišti klienta.

Provozní doba služby je pondělí až pátek od 7:30 – 16:00.

Služba je poskytována bezúhradově.

Klienti mohou využívat fakultativní činnosti za úhradu dle ceníku: Ceník_fakultativní činnosti od 1. 2. 2024

Máte - li zájem o naši službu, kontaktujte vedoucí sociální služby nebo pokračujte na – ODKAZ NA FORMULÁŘ PRO ZÁJEMCE.

stredocesky-kraj_logo
1680252496800

Tato služba je spolufinancována z rozpočtu Středočeského kraje. Služba sociální rehabilitace je finančně podpořena Evropskou unií z projektu Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji IV.